W dniu 12.10.2016 r. spółka AN Studio S.A. zawarła umowę o dofinansowanie projektu pt. „Przełomowe innowacje w AN Studio S.A. w Suchym Lesie”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 7 980 363,00 PLN

Dofinansowanie wg umowy o dofinansowanie: 2 919 645,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Spółki poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz rozbudowę zakładu.

W efekcie realizacji projektu nastąpią następujące zmiany:

  • podniesiony zostanie poziom konkurencyjności firmy dzięki rozszerzeniu oferty o nowe i udoskonalone produkty oraz wprowadzenie technologii umożliwiających znaczne skrócenie czasu realizacji zamówień.
  • zwiększenie potencjału produkcyjnego poprzez zakup maszyn produkcyjnych i budowę budynku produkcyjno-magazynowego,
  • wykorzystanie i wdrożenie wyników prac B+R w zakresie optymalizacji nieefektywnych procesów produkcyjnych w działalności Spółki,
  • wdrożenie rozwiązań z zakresu ICT w działalności Spółki,
  • wdrożenie w działalności gospodarczej innowacji o charakterze produktowym, procesowym i nie technologicznym,
  • zastosowanie w działalności firmy rozwiązań mających na celu ochronę środowiska.