[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1561382272140{padding-bottom: 80px !important;}”]

Polityka prywatności w firmie

AN STUDIO SA

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1.1

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Klientów i Kontrahentów firmy AN STUDIO SA oraz Użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://anstudio.com.pl (dalej Serwis), wypełniając wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), publikujemy niniejszy dokument zwany dalej „Polityką Prywatności”, który opisuje obowiązujące w naszej firmie zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym zasady ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania.

§ 1.2

Zasadom Polityki Prywatności podlega każda osoba, której dane zostały udostępnione firmie AN STUDIO SA, w szczególności każda osoba korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług firmy AN STUDIO SA, zwana dalej „Klientem”, jak również każda osoba zamierzająca podjąć lub podejmująca współpracę z naszą firmą zwana dalej „Współpracownikiem” lub „Kontrahentem”, pracownicy firmy AN STUDIO SA, oraz każdy Użytkownik Serwisu, zwany dalej „Użytkownikiem”, w zakresie, w jakim udostępnia firmie AN STUDIO SA  dane osobowe swoje lub innych osób.
Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej.
Każda osoba udostępniająca firmie AN STUDIO SA dane osobowe powinna zapoznać się z Polityką
Prywatności i sprawdzić, czy ją akceptuje.
Każda osoba, która udostępnia firmie AN STUDIO SA dane osobowe osób trzecich, obowiązana jest
poinformować te osoby o tym fakcie podając pełną nazwę, adres siedziby i dane kontaktowe firmy AN STUDIO SA  oraz umożliwić i zagwarantować zapoznanie się tych osób z niniejszą Polityką Prywatności.

§ 1.3

1. Firma AN STUDIO SA przetwarza dane osobowe podane jej dobrowolnie przez Klienta/Współpracownika/Kontrahenta/Użytkownika w szczególności podczas:

1. Firma AN STUDIO SA przetwarza dane osobowe podane jej dobrowolnie przez Pracownika w procesie rekrutacji, przy zawieraniu umowy o pracę oraz w okresie zatrudnienia.

2. Firma AN STUDIO SA zbiera również dane pobrane automatycznie podczas przeglądania Serwisu (np. numer IP).

§ 1.4

1. Dane osobowe udostępnione przez Klienta/Współpracownika/Kontrahenta/Użytkownika są zbierane wyłącznie w celu:

§ 1.5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to
niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy (złożenia lub realizacji zlecenia czy zamówienia) bądź
podjęcia innych działań, może uniemożliwić zawarcie umowy lub jej wykonanie bądź podjęcie innych
działań.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

§ 2.1

Dane osobowe przekazane firmie AN STUDIO SA przechowywane są w bazie danych firmy AN STUDIO SA (Administratora danych osobowych) i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 3.1

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest firma AN STUDIO SA, z siedzibą przy ul. Stefańskiego 7, 62-002 Suchy Las, NIP: 9721251866, REGON: 360033408, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000530543, o kapitale zakładowym 100.000,00, zwana dalej „Administratorem”.

§ 3.2

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AN STUDIO SA ul. Stefańskiego 7, 62-002 Suchy Las lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@anstudio.com.pl

§ 3.3

1. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie i w oparciu o:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”),
b) krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

§ 3.4

1. Administrator posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i przepisów prawa krajowego oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
2. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmioty współpracujące z Administratorem i realizujące niektóre zamówione usługi, takie jak serwis IT, firmy obsługujące przesyłki kurierskie, firmy przewozowe lub spedycyjne, firmy prowadzące obsługę księgowo-rachunkową lub obsługę prawną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji danej usługi.
3. Powierzanie odbiorcom przetwarzania danych osobowych odbywa się przy spełnieniu wymogów RODO oraz przepisów prawa krajowego.  Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetworzenie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3.5

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 3.6

1. Administrator przechowuje dane osobowe w zakresie i przez okres niezbędny dla obsługi złożonego zamówienia lub zlecenia oraz wywiązywania się przez Administratora z obowiązków wynikających z zawartej z Klientem/Współpracownikiem/Kontrahentem umowy oraz obwiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), a także przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego okres przechowywania danych osobowych wydłuża się do momentu wykonania prawomocnego wyroku sądowego lub ugody sądowej.
2. Dane osobowe Pracowników udostępnione w związku z zatrudnieniem przechowywane są przez cały okres zatrudnienia oraz przez 50 lat licząc od dnia zakończenia pracy.

 

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

§ 4.1

1. Każdemu, kogo dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje w stosunku do Administratora  prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, to jest żądania od Administratora informacji o tym, czy i które dane osobowe przechowuje oraz uzyskania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych;
c) usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

§ 4.2

1. Każdemu kto wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, w każdym czasie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody poprzez kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym w § 4.1 lub pod adresem mailowym administrator@anstudio.com.pl
2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. Prawo co cofnięcia zgody, o którym mowa w ustępie 1, nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o co najmniej jedną z przesłanek określnych w § 3.2. ust. 2 podpunkty b) do e).

§ 4.3

Każdemu, kogo dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4.4

Każdy, kto uważa, że jego dana osobowe przetwarzane są przez firmę AN STUDIO SA w niewłaściwy sposób, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. MONITORING
§ 5.1

1. Firma AN STUDIO SA jest również Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego, który jest zainstalowany w siedzibie firmy lub w innych budynkach bądź placach zajmowanych przez Firmę AN STUDIO SA na potrzeby jej działalności.
2. Na każdym obiekcie lub terenie znajdującym się w zasięgu monitoringu wizyjnego Firmy AN STUDIO SA znajduje się widoczna informacja o tym, że teren lub obiekt jest monitorowany i zainstalowane są na nim kamery.
3. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest niezbędne co celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia  przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w tym zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających w budynkach, pomieszczenia i placach zajmowanych przez Firmę AN STUDIO SA oraz zwiększenia bezpieczeństwa technologicznego, ochrony mienia,  ograniczenia dewastacji oraz kradzieży, rejestracji zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży.
4. W stosunku do danych osobowych pozyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego zastosowanie mają wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, w tym w szczególności postanowienia punktu IV dotyczące prawa osób, chyba, że co innego wynika z postanowień punktu V.

§ 5.2

1. Dostęp do monitoringu i zgromadzonych za jego pośrednictwem danych osobowych posiadają tylko osoby powołane do obsługi monitoringu oraz inne wyznaczone przez Administratora posiadające stosowne upoważnienie Administratora do przetwarzania danych osobowych i zobowiązane jednocześnie do zachowania ich w tajemnicy.
2. Firma AN STUDIO SA może zlecić firmom zewnętrznym obsługę monitoringu, badanie poprawności jego działania, dokonywanie napraw, rozbudowę sieci monitoringu. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania powyższych usług, firmy te mogą być odbiorcami danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego, o których mowa w § 3.3.

§ 5.3

1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i są dostępne do 14 dni. Po tym terminie dane są automatycznie usuwane (nadpisywane) z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
2. Firma AN STUDIO SA zabezpiecza dla celów dowodowych zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które stanowiły lub mogły stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia lub wypełniać znamiona czynu zabronionego bądź stanowić inne naruszenie prawa, w tym obowiązków umownych:
a) na wniosek osób trzecich,
b) na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów,
c) jeżeli uzna to za celowe i konieczne dla ochrony własnych interesów.
3. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie.
4. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane są zabezpieczane i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.
5. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Zabezpieczone dane mogą być również przekazywane ubezpieczycielowi firmy AN STUDIO SA w ramach prowadzonej likwidacji szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub ubezpieczycielowi osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę w ramach prowadzonej likwidacji szkody wyrządzonej firmie AN STUDIO SA.
6. Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane przez okres jednego roku od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu zabezpieczone dane są usuwane.

VII.  ZASTRZEŻENIA
§ 7.1

Polityka Prywatności została wprowadzona w dniu 25.05.2018 r. i obowiązuje bezterminowo. AN STUDIO SA zastrzega  sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]